…er is aandacht voor het individu, we kunnen maatwerk leveren en het accent ligt op het normale leven

Het doel van Gezinshuis De Veen Hoop is om kinderen die, door welke omstandigheden dan ook, niet in hun gezin van herkomst kunnen wonen, bij ons een woon- en opgroeiplaats te bieden dat geborgenheid, verbinding, stabiliteit en veiligheid geeft.

Dit alles in een zo gewoon mogelijke gezinssfeer.

Hoe doen wij dat?

In ons gezinshuis wordt zorg op maat gegeven. Wat in de praktijk betekent dat er goed wordt gekeken naar elke jongere afzonderlijk: wie is hij, wat heeft hij nodig om zich te ontwikkelen, welke doelen heeft hij en op welke wijze kunnen wij hem daarin het beste begeleiden.

Dit betekent dat we niet volgens één specifieke methode of methodiek werken, maar dat we die benadering toepassen die het beste past bij de ontwikkelingstaken van de jongere op dat moment.

De kracht van ons gezinshuis zien wij in de continuïteit van vaste opvoeders.

De opvoeder is er altijd. Hierdoor ontstaat de kans om een gezonde hechtingsrelatie te ontwikkelen, er is aandacht voor het individu, we kunnen maatwerk leveren en het accent ligt op het normale leven.

Daarnaast begeleiden we o.a. competentiegericht.

Competentiegerichte benadering

Bij de competentiegerichte benadering wordt er vanuit de visie gewerkt dat bij het aanleren en versterken van vaardigheden, het vergroten van de al aanwezige mogelijkheden de beste manier is voor gedragsverandering.

Dit houdt in dat er wordt ingespeeld op het geloof in eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Huis met vlag
Ons huis

In de praktijk betekent dit in ons gezinshuis dat we samen kijken naar wat de jongere al kan en dit uitbouwen.

Inzichtelijk maken wat je doet en hoe je dit kan veranderen naar wat je graag wél wilt kunnen.

We laten de jongeren vaak eerste zelf nadenken over wat ze doen in hun gedrag (inzicht geven), geven dit terug en laten de jongere zelf proberen met een oplossing te komen.

We maken er een doel van met de SMART methode en reflecteren hier samen op. Afhankelijk van de leeftijd, vaardigheden en de vermogens van de jongere, is onze ondersteuning intensief of meer op afstand.

Sociaal gedrag

Er is in een gezinshuis veel groepsdynamiek en sociaal gedrag. Na de avondmaaltijd worden er vaak gezamenlijk situaties besproken.

Wij hebben per jaar een nieuw thema of er komt een thema bij.

Onderwerpen die besproken worden zijn: wat versta je onder sfeer, wat is respect, hoe ga je om met situaties bij rouw en verdriet, hoe werkt het sociale verkeer in de maatschappij, wat straal je uit met je houding of met je uiterlijk, kleding, taalgebruik e.d.

Allerhande gespreksonderwerpen die best inhoudelijk beladen kunnen zijn, passeren zo de revue in een gewone dagelijkse gezinsgesprekken.